wypożyczalnia sprzętu obserwacyjnego


REGULAMIN NAJMU

1. Delta Optical jest wyłącznym właścicielem Przedmiotu Najmu, i niniejszym oddaje Przedmiot Najmu Klientowi w najem na czas określony do Daty Zwrotu, a Klient przyjmuje Przedmiot Najmu na warunkach niniejszej Umowy.

2. Klient przejmuje pełną odpowiedzialność za Przedmiot Najmu do momentu przyjęcia Przedmiotu Najmu bez zastrzeżeń przez Delta Optical. Podpisując niniejszą umowę Klient potwierdza, iż przyjął sprzęt sprawny, bez jakichkolwiek uszkodzeń, z zastrzeżeniem uwag opisanych w punkcie Opis Stanu Technicznego Przedmiotu Najmu.

3. W chwili zwrócenia Przedmiotu Najmu Delta Optical sprawdza stan sprzętu. W przypadku uszkodzenia Przedmiotu Najmu lub jego elementu, Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów związanych z naprawą uszkodzonego sprzętu zgodnie z wyceną Delta Optical, a gdy Przedmiot Najmu nie będzie nadawał się do naprawy lub gdy naprawa będzie nieopłacalna w ocenie Delta Optical, Klient zwróci Delta Optical wartość uszkodzonego elementu Przedmiotu Najmu. Do czasu dokonania wyceny Delta Optical zatrzymuje kaucję. Koszty naprawy zostaną uiszczone przez Klienta lub potrącone z kwoty kaucji.

4. W przypadku uiszczenia Kaucji w formie przelewu bankowego Przedmiot Najmu zostanie wydany Klientowi po uznaniu wpływu Kaucji na koncie Delta Optical. Przelew zwrotny kaucji nastąpi najpóźniej 3 dni robocze po zwróceniu Przedmiotu Najmu.

5. Klient zobowiązuje się zwrócić Przedmiot Najmu w całości najpóźniej do Daty Zwrotu. Jeżeli zwrot wynajmowanego sprzętu nie nastąpi w terminie określonym w Dacie Zwrotu, nastąpi naliczanie odsetek w wysokości 1% Łącznej Wartości Sprzętu za każdy dzień zwłoki. Ponadto, Delta Optical uprawniona jest do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przez wynajmującego czynu karalnego właściwym organom ścigania, w przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonej Dacie Zwrotu.

6. Okres wypożyczenia sprzętu obejmuje jeden miesiąc. Klient wnosi gotówkową kaucję zwrotną wynoszącą równowartość ceny brutto wypożyczanego sprzętu. Przy zwrocie wypożyczanego sprzętu pobierana jest opłata wynosząca 15 % jego wartości brutto.

7. W przypadku decyzji Klienta o zakupie wypożyczonego sprzętu opłata za wypożyczenie nie jest pobierana.

8. Wypożyczalnię obsługuje salon Delta Optical w Warszawie. Wypożyczalnia nie jest dostępna wysyłkowo!


Największy wybór sprzętu obserwacyjnego w Polsce
Copyright © 2011 Delta Optical * www.deltaoptical.pl * www.deltasky.pl